Briefcase
集團概覽投資者資訊 香港物業 內地物業 企業管治 企業社會責任 新聞中心
 

   
儲存
打印
電郵

執行董事

LEE Ka Kit

為中國人民政治協商會議第十二屆全國委員會常務委員,自一九八五年出任本公司執行董事及自一九九三年出任副主席。彼曾在英國接受教育,於一九八五年加入時,已主要負責恒基兆業地產集團於中國之業務發展。彼為恒基兆業有限公司副主席。彼亦為恒基兆業發展有限公司副主席以及香港中華煤氣有限公司及東亞銀行有限公司之非執行董事,而該等公司均為上市公司。彼獲香港特別行政區政府於二零零九年委任為太平紳士及於二零一五年頒授金紫荊星章 (GBS)。彼自二零一六年一月一日起獲委任為香港貿易發展局理事會成員,任期為兩年。彼於二零零九年獲香港大學頒授名譽大學院士銜及於二零一四年七月獲愛丁堡龍比亞大學頒授榮譽工商管理博士學位。彼為李兆基博士之兒子、李佩雯小姐之胞弟、李家誠先生之胞兄、李寧先生之內弟及李達民先生馮李煥琼女士之親屬。
偽冒詐騙警告

謹此呼籲公眾提高警覺,慎防有騙徒偽冒李兆基基金(「基金」)或李兆基博士(「李博士」)發出欺詐電郵及短訊,聲稱收件人將獲得基金或李博士之捐款/資金而作出詐騙。

此類偽冒郵件及短訊皆由免費網絡電郵地址發出,例如:“leeshaufamilyfoundation@gmail.com”、 “skl.foundation11@hotmail.com”和“leeshaukee5@gmail.com”,又或透過社交媒體Facebook Messenger之偽冒帳戶(例如:https://www.facebook.com/ezekiel.haruna.5915)傳送。

謹此聲明,基金或李博士從無主動透過電郵或短訊,向任何個人及/或公司提出捐款或提供資金,不會使用免費網絡電郵,亦沒有開設或管有任何社交媒體帳戶。基金及李博士與該等偽冒電郵、短訊及社交媒體帳戶並無任何關連。我們已將事件交由香港警方調查處理。

對於此類偽冒詐騙電郵及短訊,公眾應時刻保持警惕,同時在透露個人資料及處理來歷不明的付款要求時亦須特別小心。如遇有任何懷疑詐騙個案,請向警方舉報。

如有相關查詢,請與我們聯絡:Webmaster@hld.com