Briefcase
集團概覽投資者資訊 香港物業 內地物業 企業管治 企業社會責任 新聞中心
 

   
儲存
打印
電郵

執行董事

LEE Ka Shing

為中國人民政治協商會議北京市第十二屆委員會委員,並曾為廣西壯族自治區第十屆委員會委員及佛山市第十屆委員會委員,自一九九三年出任本公司執行董事及自二零零五年出任副主席,曾在加拿大接受教育。李先生為恒基兆業有限公司之副主席。彼於二零一五年七月一日由恒基兆業發展有限公司副主席一職調任為主席兼總經理。彼亦為美麗華酒店企業有限公司之主席兼行政總裁,以及香港中華煤氣有限公司之非執行董事,而該等公司均為上市公司。彼於二零一七年獲香港特別行政區政府委任為太平紳士。彼為香港理工大學大學顧問委員會成員。李先生為李兆基博士之兒子、李佩雯小姐李家傑博士之胞弟、李寧先生之內弟及李達民先生馮李煥琼女士之親屬。
偽冒詐騙警告

謹此呼籲公眾提高警覺,慎防有騙徒偽冒李兆基基金(「基金」)或李兆基博士(「李博士」)發出欺詐電郵及短訊,聲稱收件人將獲得基金或李博士之捐款/資金而作出詐騙。

此類偽冒郵件及短訊皆由免費網絡電郵地址發出,例如:“leeshaufamilyfoundation@gmail.com”、 “skl.foundation11@hotmail.com”和“leeshaukee5@gmail.com”,又或透過社交媒體Facebook Messenger之偽冒帳戶(例如:https://www.facebook.com/ezekiel.haruna.5915)傳送。

謹此聲明,基金或李博士從無主動透過電郵或短訊,向任何個人及/或公司提出捐款或提供資金,不會使用免費網絡電郵,亦沒有開設或管有任何社交媒體帳戶。基金及李博士與該等偽冒電郵、短訊及社交媒體帳戶並無任何關連。我們已將事件交由香港警方調查處理。

對於此類偽冒詐騙電郵及短訊,公眾應時刻保持警惕,同時在透露個人資料及處理來歷不明的付款要求時亦須特別小心。如遇有任何懷疑詐騙個案,請向警方舉報。

如有相關查詢,請與我們聯絡:Webmaster@hld.com