Briefcase
集團概覽投資者資訊 香港物業 內地物業 企業管治 企業社會責任 新聞中心
 

   
儲存
打印
電郵

非執行董事

Lee Pui Ling, Angelina

自一九九六年出任本公司董事及於二零零四年調任本公司非執行董事。李太為胡關李羅律師行合夥人,亦為英格蘭及威爾士特許會計師協會資深會員。李太積極參與公共事務,現為香港金融管理局之外匯基金諮詢委員會之委員以及證券及期貨事務監察委員會之收購及合併委員會之成員。李太亦為長江基建集團有限公司及TOM集團有限公司之非執行董事,以及鷹君集團有限公司之獨立非執行董事,而該等公司均為上市公司。李太曾任強制性公積金計劃管理局及證券及期貨事務監察委員會之非執行董事。

Lee Tat Man

自一九七六年出任本公司董事,從事本港地產發展逾四十年。李先生亦為恒基兆業發展有限公司之執行董事,而該公司為上市公司。李先生為李兆基博士之胞弟、馮李煥琼女士之胞兄及李家傑博士李家誠先生李佩雯小姐李寧先生之親屬。
偽冒詐騙警告

謹此呼籲公眾提高警覺,慎防有騙徒偽冒李兆基基金(「基金」)或李兆基博士(「李博士」)發出欺詐電郵及短訊,聲稱收件人將獲得基金或李博士之捐款/資金而作出詐騙。

此類偽冒郵件及短訊皆由免費網絡電郵地址發出,例如:“leeshaufamilyfoundation@gmail.com”、 “skl.foundation11@hotmail.com”和“leeshaukee5@gmail.com”,又或透過社交媒體Facebook Messenger之偽冒帳戶(例如:https://www.facebook.com/ezekiel.haruna.5915)傳送。

謹此聲明,基金或李博士從無主動透過電郵或短訊,向任何個人及/或公司提出捐款或提供資金,不會使用免費網絡電郵,亦沒有開設或管有任何社交媒體帳戶。基金及李博士與該等偽冒電郵、短訊及社交媒體帳戶並無任何關連。我們已將事件交由香港警方調查處理。

對於此類偽冒詐騙電郵及短訊,公眾應時刻保持警惕,同時在透露個人資料及處理來歷不明的付款要求時亦須特別小心。如遇有任何懷疑詐騙個案,請向警方舉報。

如有相關查詢,請與我們聯絡:Webmaster@hld.com