Briefcase
集團概覽投資者資訊 香港物業 內地物業 企業管治 企業社會責任 新聞中心
 

   
儲存
打印
電郵

集團概覽

執行董事
李兆基博士
李家傑
林高演
李家誠
葉盈枝
孫國林
李鏡禹
馮李煥琼
劉壬泉
李寧
郭炳濠
黃浩明
非執行董事
獨立非執行董事
高層管理人員
土地儲備
物業發展
物業投資
土地儲備
物業發展
物業投資
香港小輪(集團)有限公司
恒基兆業發展有限公司
香港中華煤氣有限公司
美麗華酒店企業有限公司
港華燃氣有限公司

投資者資訊

香港物業

物業
港島
九龍
新界
工貿/工商
其他物業
住宅物業
港島
九龍
新界
寫字樓
港島
九龍
購物商場/舖位
港島
九龍
新界
工貿/工商大廈
九龍
其他物業
出租物業總表

內地物業

企業管治

企業社會責任

新聞中心

就業機會

香港中華煤氣有限公司
美麗華酒店企業有限公司
香港小輪(集團)有限公司
偉邦物業管理有限公司
恒益物業管理有限公司
冠威管理有限公司
仁安醫院

聯絡我們

網頁連結